องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองน้อย องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย
 
Untitled Document

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเมืองน้อย ม.8 ต.เมืองน้อย [11 สิงหาคม 2560]
แบบสรุปราคากลางซ่อมแซมถนนหินคลุก [20 พฤษภาคม 2560]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่9 บ้านหนองเทา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [16 กุมภาพันธ์ 2560]
ราคากลางวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 สายบ้านนางทองสา สุวรรณทอง - ไปโรงเรียน [15 สิงหาคม 2559]
ประกาศราคากลางวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 สายหลังเมรุวัดบ้านเมืองน้อย [08 กรกฎาคม 2559]
ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย [06 มิถุนายน. 2559]
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 [21 เมษายน 2559]
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรังบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายทองแดง - บ้านนางบุญยิ่ง) [21 เมษายน 2559]
ก่อสร้างถนนบ้านหนองน้ำเต้าหมู่ที่4(สายจากบ้านผู้ช่วยแดง ไปวังโก) [15 มกราคม 2559]
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [28 กรกฎาคม 2558]
รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [28 กรกฎาคม 2558]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต เมืองน้อย (ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [14 กรกฎาคม 2558]
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คสล.หมู่ที่8 [03 กรกฎาคม 2558]
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คสล.หมู่ที่9 [03 กรกฎาคม 2558]
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนดินหินคลุก หมู่ที่4 [03 กรกฎาคม 2558]
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คสล.หมู่ที่7 [03 กรกฎาคม 2558]
รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่4 [03 กรกฎาคม 2558]
รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการ คสล.หมู่ที่9 [03 กรกฎาคม 2558]
รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการ คสล.หมู่ที่7 [03 กรกฎาคม 2558]
รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการ ก่อสร้างคสล.หมู่ที่8 [03 กรกฎาคม 2558]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อยหมู่ที่ 7 ปลายทางมูลไปบ้านเขวา ,หนองเทา [17 มิถุนายน. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4 - บ้านนาคำใหญ่ [17 มิถุนายน. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 บ้านเมืองน้อย หมู่ที่6 [17 มิถุนายน. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อยหมู่ที่ 8 สายบ้านนาย อุทัย พิมพา [17 มิถุนายน. 2558]
รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่9 บ้านเมืองน้อย [19 กุมภาพันธ์ 2558]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ คสล.หมู่ที่9 หมู่ที่6 [19 กุมภาพันธ์ 2558]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านหนองเทา หมู่ที่9 - บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 [03 กุมภาพันธ์ 2558]
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่6 [08 ธันวาคม 2557]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย ม.1 [08 ธันวาคม 2557]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ คสล.หมู่ที่2 [03 พฤศจิกายน 2557]
รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [30 ตุลาคม 2557]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [30 ตุลาคม 2557]
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเลย [15 ตุลาคม 2557]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวนหมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 4 -10 [09 ตุลาคม 2557]
[04 ตุลาคม 2557]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [01 ตุลาคม 2557]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2557 [04 กรกฎาคม 2557]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2557 [04 เมษายน 2557]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองน้อย [21 มกราคม 2557]
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2557 [01 ตุลาคม 2556]
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๖ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อยหมู่ที่ ๗,๘ สายหน้าวัด [10 กรกฎาคม 2556]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนคุลาคม - ธันวาคม 2556 [03 มกราคม 2556]
รายงานแผนปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2556 [01 ตุลาคม 2555]
กำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจการจ้าง [04 กรกฎาคม 2555]
กำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจการจ้าง [07 มิถุนายน. 2555]
กำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจการจ้าง [06 มิถุนายน. 2555]
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีพ.ศ ๒๕๕๕ [03 ตุลาคม 2554]

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9